Czym jest?

„Rehabilitacja jest kompleksowym i skoordynowanym stosowaniem środków medycznych, socjalnych, wychowawczych i zawodowych w celu przystosowania do nowego życia chorego i umożliwienia mu uzyskania jak największej sprawności” (WHO).

Prowadzona jest w oparciu o indywidualnie dobrany schemat treningowy przygotowany przez lekarza specjalistę kardiologa lub lekarza rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycyny fizykalnej we współpracy z magistrem fizjoterapii. Schemat ustala się na podstawie przeprowadzonego testu wysiłkowego na bieżni ruchomej lub cykloergometrze, wyników innych nieinwazyjnych badań kardiologicznych (EKG metodą Holtera, monitorowanie ciśnienia tętniczego metodą Holtera) oraz ogólnego stanu zdrowia świadczeniobiorcy.

Rehabilitacja polega na stosowaniu ćwiczeń fizycznych o rodzaju, intensywności, czasie trwania i częstotliwości, uwzględniających globalną ocenę ryzyka zdarzeń sercowych oraz wynik badania wysiłkowego. Schemat rehabilitacji obejmuje również fizykoterapię, zajęcia edukacyjne, interwencje psychospołeczne ukierunkowane na profilaktykę chorób układu krążenia, wtórną prewencję i rehabilitację.

Rehabilitacja kardiologiczna  jest prowadzona ambulatoryjnie (pacjent przychodzi na 2-3 godz. dziennie do ośrodka) lub stacjonarnie (pacjent przebywa 24h/dobę w ośrodku). Rehabilitacja ambulatoryjna obejmuje:

– lekarską wizytę kwalifikującą,
– następnie 24  treningi rozłożone na okres 3 miesięcy,
– zajęcia psychoedukacyjne, zajęcia edukacyjne poświęcone chorobom układu krążenia
– lekarską wizytę podsumowującą

W przypadku rehabilitacji stacjonarnej  każdy realizuje indywidualnie zaplanowaną rehabilitację w okresie 2 do 5 tygodni (o czasie pobytu decyduje lekarz z oddziału rehabilitacji w zależności od rodzaju schorzenia).

(na podst. zarządzenia Prezesa NFZ Nr 80/2013/DSOZ oraz  Rozp, Min. Zdrowia. z 6.11.2013, zał. 1)